Правила прийому

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради

Протокол №8 від 22.11.2021 року

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Грицівського вищого професійного училища № 38 розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 із змінами.

1.2. До Грицівського вищого професійного училища № 38 приймаються громадяни України.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Грицівського ВПУ № 38 здійснюється для здобуття професій, спеціальностей за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Кваліфікований робітник:
на основі базової загальної середньої освіти

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1» «А2»); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорія «С»
  (рішення акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року протокол №138, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020р. №418)
 • Кухар; пекар
  (рішення акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року протокол №138, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020р. №418)
 • Тістороб; кухар
  (рішення акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року  протокол №138, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України    від 12.03.2020р. №418)

на основі повної загальної середньої освіти

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1»,«А2» «В1»); водій автотранспортних засобів категорія «С»
  (рішення акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року протокол №138, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020р. №418)
 • Кухар
  (рішення акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року протокол №138, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020р. №418)

фаховий молодший бакалавр
(ліцензія від 10.03.2015 р. серія АЕ №636037)

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  (сертифікат про акредитацію від 20.02.2018 р. серія КД № 23001690)
 • 181 Харчові технології
  (сертифікат про акредитацію від 20.02.2018 р. серія КД № 23001689)

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Грицівського ВПУ № 38 здійснює приймальна комісія.

2.2. Директор Грицівського ВПУ № 38 своїм наказом визначає та затверджує персональний склад приймальної комісії. Очолює приймальну комісію керівник Грицівського ВПУ № 38, який затверджує порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Грицівського ВПУ № 38 розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються керівником закладу освіти за погодженням з Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Грицівського ВПУ № 38, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Грицівського ВПУ № 38 доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій (спеціальностей) згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання; обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;
 • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань, умінь та навичок;
 • порядок зарахування на відповідну форму здобуття освіти та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.
 • порядок роботи приймальної комісії (понеділок – четвер з 900 – 1700; п’ятниця з 900 – 1600);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом на навчання до Грицівського ВПУ № 38 здійснюється з 25 травня по 26 серпня 2022 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Грицівського ВПУ № 38, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у закладі освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти третього атестаційного рівня);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Грицівського ВПУ № 38 проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за рейтинговим списком вступників; за результатами співбесіди; за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» у закладах освіти ІІІ атестаційного та І акредитаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. До Грицівського ВПУ № 38 зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які навчаються за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • випускники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до закладу освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу освіти за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до закладу освіти здійснюється наказом директора цього закладу.

5.6. Зарахування до закладу освіти на навчання за рахунок місцевого бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Грицівське ВПУ № 38 може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Грицівського ВПУ № 38, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Грицівського ВПУ № 38 здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації.


Додаток 1

до Правил прийому

Перелік професій, за якими здійснюється набір здобувачів освіти до Грицівського вищого професійного училища №38 на 2022/2023 навчальний рік

Назва професіїЛіцензійний обсягОбсяг прийомуВид підготовки, бюджет/ контрактТермін навчанняВимоги до освітнього рівня абітурієнта
1Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»,); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія „С”)6050бюджет3 рокибазова загальна середня освіта
2Кухар; пекар6030бюджет3 рокибазова загальна середня освіта
3Тістороб; кухар3025бюджет3 рокибазова загальна середня освіта
4Кухар6025бюджет1,5 рокуповна загальна середня освіта
5Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)6030бюджет1,5 рокуповна загальна середня освіта

.


Додаток 2

до Правил Прийому

Умови проведення конкурсного відбору вступників на навчання до Грицівського вищого професійного училища №38

Назва професіїФорма проведення співбесідиДата проведення
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобівПорівняння та аналіз балу успішності із додатків до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Абітурієнтам пропонується співбесіда з української мови, фізикиЗ 19 по 21  серпня 2022  року
Кухар; пекарПорівняння та аналіз балу успішності із додатків до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Абітурієнтам пропонується співбесіда з української мови, хімії.З 19 по 21 серпня 2022 року
Кухар; тісторобПорівняння та аналіз балу успішності із додатків до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Абітурієнтам пропонується співбесіда з української мови, хімії.З 19 по 21 серпня 2022 року
КухарПорівняння та аналіз балу успішності із додатків до свідоцтва (атестату) про здобуття повної загальної середньої освіти. Абітурієнтам пропонується співбесіда з хімії.З 19 по 21 серпня 2022 року
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорія «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Порівняння та аналіз балу успішності із додатків до свідоцтва (атестату) про здобуття повної загальної середньої освіти. Абітурієнтам пропонується співбесіда з фізики.З 19 по 21 серпня 2022 року